Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz; Dervital Doğal Ürünler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti (“Dervital”, “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, üyelikleriniz, şirketimizden ürün/hizmet satın almanız, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan fiziksel ve elektronik ortamlarda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Dervital’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, IP Adresi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep / şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

2-Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Rıza

Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2. Maddesi’ ndeki veri işleme gerekçelerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde kişisel verilerinizin talep edildiği alanlarda veya elektronik formlarda yer alan izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, elektronik ortamda da izin verebilirsiniz. Dervital tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak tarafınızla reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü ticari elektronik iletişim yapılması amacıyla da ayrıca ticari elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Elektronik ortamda bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik veya ilgili elektronik formun altında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman Dervital’e başvurabilirsiniz.

 

3-Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Dervital tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla aynı çerçevede ve sizlere sağlanan ürün ve hizmetlerin yönetimi için; mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, şirketimizin genel müdürlük birimleri, şubeleri, mağazaları, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

4- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 11. Maddesi kapsamında sahip olunan haklar:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Saygılarımızla